Maturitní obor

Mechanik elektrotechnik

kód: 26-41-L/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2021
Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou, na konci třetího ročníku je možnost vykonání závěrečné zkoušky z oboru 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

me2021 1

Mechanik elektrotechnik

MECHATRONIKA A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

 • Mechatronika
 • zabezpečovací, kamerové a řídící systémy
 • inteligentní elektroinstalace
 • programování řídících systémů

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

 • Zabezpečovací, kamerové a řídící systémy
 • inteligentní elektroinstalace
 • rozvody elektrické energie a jejich projektování
 • programování řídících systémů

OD 2. ROČNÍKU MOŽNOST STIPENDIA OD SPOLEČNOSTI EG.D.

Uplatnění absolventa
Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako:

 • elektromechanik,
 • mechanik elektronik,
 • elektrotechnik,
 • konstruktér,
 • projektant,
 • revizní technik,
 • energetik,
 • elektrodispečer,
 • zkušební technik,
 • servisní technik elektrických zařízení,
 • opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky,
 • programátor řídících systémů,
 • technik elektronických zařízení,
 • provozní technik,
 • školící technik.

Předpokládané výsledky vzdělávání

V oblasti výkonu profese
Absolvent školního oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí zejména v oblasti elektrotechniky a v dalších příbuzných oborech. Může zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, ale i další funkce v podobných útvarech.
Absolvent je připraven pracovat samostatně i v týmu, soustavně se sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj ve svém oboru a oborech příbuzných. Dále si během studia osvojil dovednosti používat vědecky fundované metody práce na odpovídající odborné úrovni a cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání v souladu s právními normami společnosti a zásadami demokracie.
Absolvent je veden k vytváření objektivních názorů na realitu v souvislostech místních, národních, celosvětových a k odpovědnosti za své názory a činy. K tomu napomáhá výuka jazyků, dějin, základů přírodních a společenských věd. Neodmyslitelnou součástí je péče nejen o psychickou, ale také o fyzickou kondici a zdravý životní styl.
Absolvent je veden tak, aby se uměl efektivně učit a reálně si uvědomoval potřeby a cíle svého dalšího celoživotního vzdělávání. Je mu umožněno, aby si osvojil nejen potřebné znalosti, ale i schopnost spolupráce v týmu a našel si své místo v kolektivu. Na druhé straně je podporována jeho individualita a umožněno sebepochopení, sebehodnocení a seberealizace. Důraz na znalost moderních technologií pomáhá rozvíjet osobnost absolventa a posiluje jeho studijní aktivitu. To mu dále umožňuje, aby od základních znalostí postupně dokázal dojít k samostatným závěrům, od jednotlivostí k celku, aby se naučili samostatně rozhodovat a učit.
Absolvent je veden tak, aby dokázal reálně zhodnotit svůj osobní úspěch, ale i svůj podíl na výsledcích při práci týmu.
Absolvent by měl umět aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, využívat různé formy grafického znázornění, používat a správně převádět jednotky.
Absolventem je technicky vzdělaný žák, který ovládá počítač na uživatelské úrovni a je schopen zvládnout základní programátorské znalosti na dobré úrovni.
Výuka cizích jazyků rozvíjí a rozšiřuje komunikativní schopnosti absolventa – schopnost účastnit se diskuse, formulovat vlastní názor, adekvátně reagovat na názory druhých. Znalost cizího jazyka mu umožňuje aktivně se zapojit do života v multikulturní společnosti. Absolvent je dále veden k tomu, aby se uměl uplatnit při práci s plány, výrobou, montáží, údržbou, testováním, opravami a s obsluhou elektrotechnických zařízení a strojů, přístrojů a rozvodných sítí z oblasti elektroniky, automatizace, regulační a měřící techniky, spotřební elektroniky, výpočetní techniky a elektronických sítí. Absolvent je veden tak, aby byl připraven dobře nejen teoreticky, ale projevil i manuální zručnost. Jeho uplatnění je v širokém rozsahu pracovních pozic tak, aby měl vytvořen pozitivní vztah k povolání a k práci, uvědomoval si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost a byl schopen získat aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání.

V oblasti dalšího terciálního vzdělávání
Je připraven ke studiu všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na elektrotechniku a výpočetní techniku. Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Přijímací zkoušky
Z českého jazyka a matematiky a to formou testu.

Potvrzení od lékaře
Ke zvolenému oboru je nutné přiložit vyjádření od lékaře na zvláštním tiskopisu.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf
Přehled oborů