Školská rada

Na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. vznikla při SOŠE, COP v Hluboké nad Vltavou Školská rada čítající 6 členů. Třetinu Školské rady zvolili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, druhá třetina Školské rady byla zvolena pedagogickými pracovníky naší školy a poslední třetinu jmenoval zřizovatel školy – Jihočeský kraj – Krajský úřad České Budějovice. Volba byla provedena tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku do volební urny.

Další funkční období školské rady.

Rada Jihočeského kraje dne 13. 9. 2023 usnesením č. 973/2023/RK-74 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin školské rady Střední odborné školy elektrotechnické, Centra odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 a v souladu s § 167 zákona č.561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 1.10.2023:

– za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Blanka Kouřilová
Marek Groulík

– za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

Ing. Ivana Matuljaková
Libor Suchý

– za zřizovatele školy, šk. zařízení je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován členem uvedené Školské rady v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Ing. Jan Volek
Ing. Karel Čížek 

Zápisy ze školské rady