Učební obory

Zkrácené studium – obory 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE nebo 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 

 Kód oboru: 26-51-H/01 nebo 26-51-H/01

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem. Určeno pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

Forma studia: Denní

Délka studia: 1 rok

Zaměření:

  • elektrické rozvody
  • zapojení elektrických spotřebičů
  • opravy elektrických zařízení
  • inteligentní elektroinstalace
  • sdělovací a zabezpečovací technika

Výstup: Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání v maturitním oboru nebo střední vzdělání s výučním listem.

el 2021 4 el 2021 3

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni do naplnění stanoveného počtu.

Úředně ověřená kopie vysvědčení za poslení ročník maturitního oboru, maturitní vysvědčení nebo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce budou součástí přihlášky nebo budou dodatečně předloženy na začátku školního roku.

Ke zvolenému oboru je nutné přiložit vyjádření lékaře na zvláštním tiskopisu.

Učební plán

Vučovací předměty Počet týdenních hodin za celé studium
Technické kreslení 1
Základy elektrotechniky 5
Elektrická měření 2
Elektronika 2
Automatizace 1
Silnoproudá zařízení 3,5
Odborný výcvik 17,5
Celkem 32

Poznámky k učebnímu plánu:
– Obecný učební plán je rozvržen na sudé a liché týdny.
– U zkráceného studia se vyučuje podle osnov nezkráceného studia (podle ŠVP, RVP).
– Obsah a rozsah studia si vyučující přizpůsobí v rámci tématického plánu podle počtu vyučovaných hodin uvedených v učebním plánu zkráceného studia.
– Upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.
– Počty týdenních vyučovacích hodin jsou závazné.
– Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.
– Učební plán je rozvržen na 1 týden teoretické výuky (tj. 29 hodin) a 1 týden odborného výcviku týdně po 7 hod. denně (tj. 35 hodin)

26-51-H/01 Elektrikář – zkrácené studium

Zobrazit v .pdf
Přehled oborů